โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
R012_02 หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางพนารัตน์ ทองเพิ่ม สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้