โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
R011_07 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และการแปลผลข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
 • หลักการของการวิจัยเชิงปริมาณความสำคัญของมาตรวัดในแบบสอบถาม การกำหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

 • การเปิดโปรแกรม การใช้เมนูของโปรแกรม   และการตั้งค่าตัวแปรและการเปลี่ยนค่าของตัวแปร

 •  การป้อนข้อมูลจากแบบสอบถามในโปรแกรม 

 • การสร้างตัวแปรใหม่จากการคำนวณเงื่อนไขและการเลือกข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์                   
  (การบริหารจัดการข้อมูล)

 • การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

 • การหาค่าสถิติพื้นฐาน (Descriptive statistic)  เช่น ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 •  การหาค่าสถิติอ้างอิง (Inferential statistic)   

  -การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเปรียบเทียบ (One Sample t-test, Independent t-test,                       Paired sample, t-test)

  -การวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยสถิติ F-test (One Way Analysis of Variances, Two Way Analysis of Variances ฯลฯ)  

  -การหาค่าความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi ? Square, Correlation

  -การพยากรณ์ด้วยสถิติ Regression

 • การอ่านผลและแปลผลจากการคำนวน

ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานของการวิจัยเชิงปริมาณและสามารถใช้ประโยชน์ในโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคำนวณผลได้ 
 • ผู้เข้าอบรมสามารถคำนวณผลจากสถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิงได้ 
 • ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านผลและแปลผลจากการคำนวณได้

 • หมายเหตุ : ผู้อบรมต้องนำโน๊ตบุ๊คมาเองในวันอบรม

สมัครอบรมวิชานี้