โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการสร้างโจทย์ในการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยผสานวิธีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • อุดมการณ์ของการวิจัยเชิงปริมาณ ?การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยผสานวิธี
  • ประเภทของการวิจัยผสานวิธี
  • กรณีศึกษาของการวิจัยผสานวิธีประเภทต่างๆ
  • การสร้างโจทย์ในการวิจัย
  • กระบวนการของการวิจัยผสานวิธี และการเขียนโครงการวิจัย
ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการของการวิจัยผสานวิธี
  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจเข้าใจวิธีการสร้างโจทย์ในการวิจัย
  • ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการวิจัยผสานวิธีได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
     ผู้ที่สำเร็จเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

สมัครอบรมวิชานี้