โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการสร้างโจทย์ในการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยผสานวิธีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายภิราช รัตนันต์ ลงทะเบียนแล้ว
2. แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม ลงทะเบียนแล้ว
3. พระมหาจักรพล อาจารสุโภ ลงทะเบียนแล้ว
4. พระมหาสราวุธ ญาณโสภโณ ลงทะเบียนแล้ว
5. นายสุรชัย พุดชู ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวนฤมล เจริญใจ ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวนภารัตน์ กิตติรัตนมงคล ลงทะเบียนแล้ว
8. นายปริญญา ตรีธัญญา ลงทะเบียนแล้ว
9. นายเกษฎา ผาทอง ลงทะเบียนแล้ว
10. นายมงคล สารินทร์ ลงทะเบียนแล้ว
11. นางนางคณาพร จูฑพลกุล ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายณฐ ย่าหลี สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • อุดมการณ์ของการวิจัยเชิงปริมาณ ?การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยผสานวิธี
  • ประเภทของการวิจัยผสานวิธี
  • กรณีศึกษาของการวิจัยผสานวิธีประเภทต่างๆ
  • การสร้างโจทย์ในการวิจัย
  • กระบวนการของการวิจัยผสานวิธี และการเขียนโครงการวิจัย
ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการของการวิจัยผสานวิธี
  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจเข้าใจวิธีการสร้างโจทย์ในการวิจัย
  • ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการวิจัยผสานวิธีได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
     ผู้ที่สำเร็จเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

สมัครอบรมวิชานี้