โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความหมายใหม่ในการเรียนรู้ : เชื่อมโลกและห้องเรียนไว้ด้วยกัน
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

 • เรียนรู้หลักการ แนวคิด และกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
 • การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
 • การกำหนดตัวนำการเปลี่ยนแปลง
 • เครื่องมือของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (เครื่องมือในการสำรวจปัญหา เครื่องมือการสร้างการ
 • เปลี่ยนแปลง เครื่องมือในการเรียนรู้)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและการอธิบายผลการวิจัย
 • การเขียนผลและเผยแพร่ผลการวิจัย
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • คณาจารย์ ครู หรือผู้สอนในชั้นเรียนทุกระดับการศึกษา

ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
 • ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เครื่องมือในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสมัครอบรมวิชานี้