โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการวิจัย
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายกรคารม เฒ่าเขียว สำรองที่นั่ง
2. นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย สำรองที่นั่ง
3. นางสาวศรีวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวเจิดจินต์ อมรวนิชย์กิจ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้