โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการวิจัย
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายกรคารม เฒ่าเขียว สำรองที่นั่ง
2. นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย สำรองที่นั่ง
3. นางสาวศรีวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.วรรณดี สุทธินรากร ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • แนวคิดของการพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการวิจัย
  • หลักการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
  • การสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัย
  • การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
  • เทคนิคที่นำมาใช้ในการวิจัย
  • กรณีศึกษา
  • ปฏิบัติการ : การออกแบบงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร
สมัครอบรมวิชานี้