โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
R004_08 หลักสูตรกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการวิจัย
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวปภาดา แห้วเพ็ชร สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.วรรณดี สุทธินรากร
ค่าลงทะเบียน: 5,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • แนวคิดของการพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการวิจัย 
  • หลักการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
  • การสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัย
  • การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
  • เทคนิคที่นำมาใช้ในการวิจัย
  • กรณีศึกษา
  • ปฏิบัติการ :  การออกแบบงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร
สมัครอบรมวิชานี้