โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตร“น้ำพริก 5 สูตรลับสำหรับธุรกิจออนไลน์ สร้างรายได้เสริม”
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางนิภา แสงลี สำรองที่นั่ง
2. นางสาวฌาย์ณิตา กมขุนทด สำรองที่นั่ง
3. นางอุทัยวรรณ เปล่งศรีงาม สำรองที่นั่ง
4. นางฤดี ตันติวงศ์ สำรองที่นั่ง
5. นางสาวณัฐนันท์ กอวงษ์ สำรองที่นั่ง
6. นางสาววารุณี ปรัชญาภรณ์ สำรองที่นั่ง
7. นางสาวณัฐชลัยย์ นาคาพันธุ์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ญาธิปวีร์ ปักแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

สูตรและกระบวนการผลิต, การประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการปรุง, หลักการ  Hurdle technology, Packagingและการบรรจุ ตลอดจนขั้นตอน และวิธีการเตรียมส่วนผสมต่างๆ

ปฏิบัติการผลิตน้ำพริกจำนวน 2 สูตร ได้แก่

     - น้ำพริกแหนมเห็ด (น้ำพริกเผาประยุกต์ สูตร Signature )

     - น้ำพริกแจ่วบองอิสาน (Signature)

ปฏิบัติการผลิตน้ำพริกจำนวน 3 สูตร ได้แก่

     - น้ำพริกกากหมูคั่วสมุนไพร

     - น้ำพริกปลาสลิดฟู

     - น้ำพริกหนุ่ม สูตรผัดกะปิย่าง (Signature)

ตอบข้อซักถามและสรุป


วัสดุที่ผู้เข้ารับการอบรมควรนำมา

       สมุดบันทึก ปากกา ผ้ากันเปื้อน และภาชนะสำหรับใส่อาหารที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติทำเอง

สถานที่ฝึกอบรม  : ห้องฝึกอบรม (609) ชั้น 6 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สมัครอบรมวิชานี้