โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการโค้ชและการสอนงาน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางณญาดา อินทสโร สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุกฤตา ปรีชาว่อง บริษัท สกิลเชป จำกัด
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

 • โมเดลการพัฒนาบุคลากร
 • ความสำคัญของบทบาท การโค้ช และเป็นพี่เลี้ยง และการให้คำปรึกษา
 • Leadership mindset
 • การวิเคราะห์ตนเองและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
 • กิจกรรม Empathic communication การสื่อสารด้วยความเข้าอกเข้าใจ
 • TAPS model
 • กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อการโค้ช (rapport)
 • กิจกรรมฝึกฝนการฟังอย่างลึกซึ้ง
 • กิจกรรมการตั้งคำถามทรงพลังเพื่อการโค้ช
 • เครื่องมือและวิธีการโค้ชแบบ GROW model
 • เทคนิคการให้ความเห็นสะท้อนกลับเชิงบวก
 • การสร้างพลังบวกและสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน
ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการโค้ช การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง
 • ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ทักษะการโค้ชในการพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความเป็นผู้นำที่ดีและใช้แนวทางการโค้ชเพื่อดึงศักยภาพของทีมงานได้
 • ผู้เข้าอบรมสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับทีมงานและเพิ่มความสุขในการทำงานได้มากขึ้น
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป

สมัครอบรมวิชานี้