โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA สำหรับบุคลากรภาคเอกชน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายมานะ ภู่สุวรรณ์ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวสุดที่รัก วงษ์ทอง สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ วิมลมาศศ ศกุนตนาคฐิติส์ กรรมการ สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ บริษัท พีดีพีเอ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด และ บริษัท เอิร์นแอนด์เอม วิณณ์ จำกัด
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
 • หลักกฎหมาย ผลกระทบของกฎหมายนี้ต่อการปฎิบัติงาน (ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลในงาน ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)
 • การกำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (การกำหนดนโยบายตามหลักกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
 • การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (แนวทางการร่างคู่มือ ระเบียบปฏิบัติเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย)         
 • เอกสารที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกฎหมาย (แนวทางการร่างและปรับปรุง ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน สัญญาต่างๆ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง)
 • การนำแนวทาง พ... PDPA ไปปฏิบัติและบังคับใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย (การจัดทำกระบวนการ นำนโยบาย คู่มือ ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การขอความยินยอม สัญญาไปใช้ให้ถูกต้อง)
ผลทึ่จะได้รับจากการฝึกบรม
 • แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
 • คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)  
 • เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)
 • ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement)
 • บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activity: ROPA)
 • นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)
 • นโยบายกล้องวงจรปิด
 • แบบฟอร์มการขอดูกล้องวงจรปิด
 • คู่มือการจำแนกข้อมูลส่วนบุคคลตามความเสี่ยง
 • ขั้นตอนการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบฟอร์มแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขั้นตอนการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบฟอร์มการใช้สิทธิ
 • ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคลากรภาคเอกชน เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ พนักงานผู้ทำหน้าที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และมีความจำเป็นต้องเกี่ยวเนื่องกับการทำงานในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สมัครอบรมวิชานี้