โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรนวัตกรรมการยกระดับการยืดอายุผลไม้ตัดแต่งเพื่อการส่งออก
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววีริศา วนนุรักษ์สกุล ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวทักษ์มนญ์ เพ็ชรมุณี ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวภาวิณี พิทักษ์วงศ์ ลงทะเบียนแล้ว
4. นายรตณพชร ยิ้มละมัย ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวสุภาพร ไชยธวัชพุทธิพร ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวปรียาภรณ์ ลี้ธิติ ลงทะเบียนแล้ว
7. นางปรียานุช แสงประยูร ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวฐานันท์ดา อำพันธีรนนท์ ลงทะเบียนแล้ว
9. นายจักรพงศ์ หาญบุญทรง ลงทะเบียนแล้ว
10. นายไกรธวัช ศรีเบ็ญจรัตน์ ลงทะเบียนแล้ว
11. นายกษิตพัฒน์ ดั่งพิทักษ์ ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวกมลวรรณ แสงสร้อย ลงทะเบียนแล้ว
13. นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ลงทะเบียนแล้ว
14. นายไกรสุวิทย์ ศรีสวัสดิ์ ลงทะเบียนแล้ว
15. นางสาวเพ็ญประภา วัฒนภิรมย์ ลงทะเบียนแล้ว
16. นางสาวพรกันยา ม้าวิไล ลงทะเบียนแล้ว
17. นางภัททดา สามัคคี ลงทะเบียนแล้ว
18. นางหทัยรัตน์ ควรรู้ดี ลงทะเบียนแล้ว
19. นายพงษ์ศักดิ์ เอกเดชาพงศ์ ลงทะเบียนแล้ว
20. นายสำเริง แก้วประสิทธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
21. นางสาวสุชาดา แก้วประสิทธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
22. นางสาววรรษมน ประทักษ์วิริยะ ลงทะเบียนแล้ว
23. นางสาวปรีชญา สิทธิสาร ลงทะเบียนแล้ว
24. นางสาววีระชัย ประทักษ์วิริยะ ลงทะเบียนแล้ว
25. นายธันวา อารีย์ ลงทะเบียนแล้ว
26. นายพงศ์ภัค มุรินทร์ ลงทะเบียนแล้ว
27. นางสาวมีนา แนวบัวผัน ลงทะเบียนแล้ว
28. นางสาวอัลชรัตน์ จิตอุทัศน์ ลงทะเบียนแล้ว
29. นางสาวศุภรัตน์ มุรินทร์ ลงทะเบียนแล้ว
30. นางสาวจุฑารัตน์ รัตนการันต์ ลงทะเบียนแล้ว
31. นางสาวปิยะดา แซ่เจี่ย ลงทะเบียนแล้ว
32. นายศุภชัย มุรินทร์ ลงทะเบียนแล้ว
33. นางสาวชนาภา พันธุ์ประภาส ลงทะเบียนแล้ว
34. นายธนกฤต เข็มฤทธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
35. นางสาวชลธิชา ฉลาดเอื้อ ลงทะเบียนแล้ว
36. นายอนณ เมฆอรุณกมล ลงทะเบียนแล้ว
37. นางสาวพนิดา ผ่องไสย ลงทะเบียนแล้ว
38. นายสมชาย จิตต์ชื่น ลงทะเบียนแล้ว
39. นายสุพัช เดชเทวัญดำรง ลงทะเบียนแล้ว
40. นายธนาพงศ์ รัตนุ่งรังษี ลงทะเบียนแล้ว
41. นายพฤทธิ์ นาคะพาณิชพงศ์ ลงทะเบียนแล้ว
42. นายปัญญารัตน์ อัมพากร ลงทะเบียนแล้ว
43. นางสาววิรังรอง สงสังข์ ลงทะเบียนแล้ว
44. นายปริวัฒณ์​ สกุลวโรภาส ลงทะเบียนแล้ว
45. นายกิตติภูมิ ชินโสภณทรัพย์ ลงทะเบียนแล้ว
46. นายวรยุทธ พลศาสตร์ ลงทะเบียนแล้ว
47. นายอาทิตย์ ช่วยประดิษฐ์ ลงทะเบียนแล้ว
48. นางสาววิลิปดา บุญยงค์ ลงทะเบียนแล้ว
49. นายสุทธิพงศ์ วรวิสุทธิ์สารกุล ลงทะเบียนแล้ว
50. นางสาวกรองทอง ศิลปผดุง ลงทะเบียนแล้ว
51. นางสาวจิดาภา พูนเดชาลาภ ลงทะเบียนแล้ว
52. นางสาวศีลวัต จีรวงส์ ลงทะเบียนแล้ว
53. นางสุวนิตย์ จีรวงส์ ลงทะเบียนแล้ว
54. นายวีระ ลิขนสทธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
55. นางสาวสุปราณี เกิดวาจา ลงทะเบียนแล้ว
56. นางนภาภรณ์ มัคคภาวี ลงทะเบียนแล้ว
57. นายวุฒิชัย เจริศุภกุล ลงทะเบียนแล้ว
58. นางสาวพัชราภรณ์ เกษรี ลงทะเบียนแล้ว
59. นางสาวธิดารัตน์ พัดรุย ลงทะเบียนแล้ว
60. นางสาวณัฐณี วิชิตชีพ ลงทะเบียนแล้ว
61. นายศุภกรณ์ อนุสรณ์เทวินทร์ ลงทะเบียนแล้ว
62. นางวิไล อติชาตการ ลงทะเบียนแล้ว
63. นายวิทยา ชอบชน ลงทะเบียนแล้ว
64. นางสาวปรียา พลบำรุง ลงทะเบียนแล้ว
65. นายทวัช ศรีอยู่สุข ลงทะเบียนแล้ว
66. นางสาวสารินันท์ รัตนศิริมนตรี ลงทะเบียนแล้ว
67. นางสาวกุลนาฏย์ กองมณี ลงทะเบียนแล้ว
68. นางสาวภรภัทร น่วมรัศมี ลงทะเบียนแล้ว
69. นางสาวประณิตา ท้วมผึ้ง ลงทะเบียนแล้ว
70. นายลิขิต วุฒิพรม ลงทะเบียนแล้ว
71. นางสาวอัญชิษฐา เพ็ชรเพ็ง ลงทะเบียนแล้ว
72. นายพีรพล ยลทรัพย์ศิริ ลงทะเบียนแล้ว
73. นางสาวปัณณภัสร์ โรจน์อรุณอังกูร ลงทะเบียนแล้ว
74. นางสาววิลาสินี กองมณี ลงทะเบียนแล้ว
75. นายกิตติธัช กนกนาก ลงทะเบียนแล้ว
76. นางสาวนิรันดร์ วิจิตรพาณิชย์ ลงทะเบียนแล้ว
77. นางสาวฉัตรภัสร์ นพวิมลพัฒน์ ลงทะเบียนแล้ว
78. นายชัยวุธ ชัยพันธ์ ลงทะเบียนแล้ว
79. นางสาวนันทิญา เดชะคำภู ลงทะเบียนแล้ว
80. นางสาวนฤมล ผ่องสวัสดิ์ ลงทะเบียนแล้ว
81. นางสาวธันย์ธนัช พูลสวัสดิ์ ลงทะเบียนแล้ว
82. นางอิสรีย์ จิตต์สมนึก ลงทะเบียนแล้ว
83. นายชินวัฒน์ พิทยารัฐ ลงทะเบียนแล้ว
84. นางสาวพรรณราย จันทร์เต็มดวง ลงทะเบียนแล้ว
85. นายสหพัฒน์ กุลกวิน ลงทะเบียนแล้ว
86. นางสาวสิริมา จิตต์จำนงค์ ลงทะเบียนแล้ว
87. นางสาววิภาภรณ์ ปันดิ ลงทะเบียนแล้ว
88. นายเพิ่มศักดิ์ จับใจ ลงทะเบียนแล้ว
89. นายธนาวัชร์ อุไรฤกษ์กุล ลงทะเบียนแล้ว
90. นางกิสา จันบุญมี ลงทะเบียนแล้ว
91. นายกรวุฒิ แลม ลงทะเบียนแล้ว
92. นายนัฐพล คล้ายประเสริญ ลงทะเบียนแล้ว
93. นายกิตติศักดิ์ พิพัฒน์คณาพร ลงทะเบียนแล้ว
94. นายเซิ่ง หวัง ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: ศ.ดร. จริงแท้ ศิริพานิช ศูนย์เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 2,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • นวัตกรรมการยืดอายุผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว
  • การเตรียมผลไม้ก่อนการตัดแต่ง (คัดอายุและบ่ม)
  • การใช้ไนโตรเจนเหลวในการเก็บรักษาผลไม้ตัดแต่ง
  •  นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุผลไม้ตัดแต่งเพื่อการวางจำหน่าย
  • การผลิตผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค
  • การออกแบบสถานที่ผลิตและบรรจุผักผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค
  •  นวัตกรรมการยืดอายุและควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค
  • (ทุเรียน ชมพู่ มะม่วงสุข เป็นต้น)

สมัครอบรมวิชานี้