โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรKAIZEN กับการมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายธนกร คงความขยัน ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายปรีชา หวัง สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.รัตนา กลั่นแก้ว
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • การเพิ่มผลผลิต
  • ไคเซนคืออะไร 
  •  แนวคิดของไคเซน 
  • ไคเซนกับการเพิ่มผลผลิตสู่นวัตกรรมใหม่  
  • ไคเซนกับองค์กรคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ  ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม 
  • ช่วยให้สามารถนำแนวทางการเพิ่มผลผลิตในการทำงาน , สามารถช่วยให้คิดปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
  • สามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการทำงานประจำวัน
  • ช่วยให้เกิดการปรับปรุงสู่นวัตกรรมใหม่ในการทำงาน
สมัครอบรมวิชานี้