โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการเป็นผู้นำกิจกรรมกลุ่ม
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางภัทรสินี แสงก่ำ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • เทคนิคการพูดและบุคลิกภาพการเป็นผู้นำกิจกรรม 
  • วิธีการสร้างกิจกรรมและการเลือกใช้ให้เหมาะสม 
  • การเตรียมการและการแก้ปัญหาในการดำเนินกิจกรรม 
  • การสรุปประเด็น  ผลที่ได้รับจากการอบรม 
  • เกิดความสะดวกในการจัดกิจกรรมกลุ่มภายในองค์กร      
  • ลดค่าใช้จ่ายองค์กรในระยะยาวได้

สมัครอบรมวิชานี้