โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการจัดการองค์ความรู้ในหน่วยงาน (KM)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวปฏิมากรณ์ ชูเชิด สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวปริม อัสนียาพร สำรองที่นั่ง
2. นางสาวดาริกา โทนหงสา สำรองที่นั่ง
3. นางสาวจุฑามาศ น้อยนาช สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
  1. การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด กระบวนทัศน์ใหม่ของ Km Concept
  2. ความเข้าใจและการปฏิบัติต่อความหลากหลายทางเพศวิถีในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3. การเปลี่ยนกรอบความคิดแบบ success, Story telling, Action Review 
  4. การค้นหา Tacit knowledge นำไปสู่ Explicit knowledge
สมัครอบรมวิชานี้