โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรเทคนิคชนะใจเพื่อนร่วมงาน
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์นิติ ยอดดำเนิน
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้