โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวณฐมน พุทธสุวรรณ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายธกร ถาวรสันต์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ สังข์เกษม
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้