โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แท้จริง: Learning Outcome
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวปิ่นบุญญา ลำมะนา สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และ รศ. ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้