โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แท้จริง: Learning Outcome
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายประเวช วะทาแก้ว ลงทะเบียนแล้ว
2. นายประเมศฐ์ จิรวิริยะสิริ ลงทะเบียนแล้ว
3. พระมหาขนบ สหายปญฺโญ ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวจันทิมา แสงแพร ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวสิริพร ครองชีพ ลงทะเบียนแล้ว
6. วาที่ร้อยตรีหญิงวาริณี โสภาจร ลงทะเบียนแล้ว
7. พระมหาคณาวุฒิ อคฺคปญฺโญ ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และ รศ. ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้