โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรตัวชี้วัดในบริบทของการบริหารเชิง กลยุทธ์
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายณัฐนันท์ อภินันท์ธรรม สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางณญาดา อินทสโร สำรองที่นั่ง
2. นางสาวญาติกา นิสพร สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และ รศ. ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
  • การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  
  • มโนทัศน์และความสำคัญของการประเมินผล 
  • การเขียนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  • workshop 
  • การจัดทำตัวชี้วัดระดับแผนงาน/โครงการ
สมัครอบรมวิชานี้