โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อที่สาธารณะ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายนายราชวัฒน์ แฝงสมศรี สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายราชวัฒน์ แฝงสมศรี ลงทะเบียนแล้ว
2. นายพงษ์ศักดิ์ แก้วศรี สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนลิน เศกใจเสือ สำรองที่นั่ง
2. นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวภณินทร์รัตน์ มณีวรรณ สำรองที่นั่ง
4. นางสาวกุลภัทร นิลรัศมีเวทย์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้