โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการพัฒนาทีมให้ชนะด้วยพลังบวก
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจันทนา นันต๊ะภูมิ สำรองที่นั่ง
2. นายบัญชา ใจตรง สำรองที่นั่ง
3. นายอุดมศิลป์ สุทธิสม สำรองที่นั่ง
4. นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้