โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D094_14 หลักสูตรการพัฒนาทีมให้ชนะด้วยพลังบวก
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • วิสัยทัศน์และกระบวนจัดทีมงาน
  • พลังการสื่อสารและประสานงาน
  • กระบวนการเชื่อมโยงอารมณ์และสมอง 
  • กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดภาพลักษณ์ทีมที่ต้องการ 
  • ธรรมชาติความต้องการและพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ  
  • การบริหารทีมงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
  • กลยุทธ์การบริหารการขัดแย้งแบบธรรมชาติ
  • แนวความคิดเกรี่ยวกับภาวะผู้นำ

สมัครอบรมวิชานี้