โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรพัฒนาผู้สอนภายในองค์กร
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์นิติ ยอดดำเนิน
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
 • ความหมายของการเป็นผู้สอนงานภายใน
 • บทบาทการเป็นผู้สอนงานภายใน
 • กระบวนการสอนงานภายในองค์กร
 • เทคนิคการสอนงานภายใน
 • ประยุกต์แนวทางการเป็น Coach?และการเป็น Facilitator เพื่อคุณภาพการสอนงานภายใน
 • วิเคราะห์ผู้รับการสอน
 • ออกแบบแผนการสอน
 • แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
 • การพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพของผู้สอน?
 • ฝึกปฏิบัติการออกแบบการสอน

ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้สอนงานภายใน
 • ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแผนการสอนงาน ออกแบบการสอนงานภายในองค์กรได้
 • ผู้เข้าอบรมสามารถอออกแบบวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมการสอนงานให้มีประสิทธิภาพได้
 • ผู้เข้าอบรมจะเป็นออกแบบการเรียนรู้ในองค์กรอย่างมีเทคนิคและมีกระบวนการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ?หัวหน้างาน
 • ?พนักงานฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 • ?บุคคลที่สนใจทั่วไป
สมัครอบรมวิชานี้