โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D093_01 หลักสูตรพัฒนาผู้สอนภายในองค์กร
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวเทเรซา สิทธิพล สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์นิติ ยอดดำเนิน
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

 • ความหมายของการเป็นผู้สอนงานภายใน 
 • บทบาทการเป็นผู้สอนงานภายใน
 • กระบวนการสอนงานภายในองค์กร 
 • เทคนิคการสอนงานภายใน
 • ประยุกต์แนวทางการเป็น Coach และการเป็น Facilitator เพื่อคุณภาพการสอนงานภายใน
 • วิเคราะห์ผู้รับการสอน 
 • ออกแบบแผนการสอน, 
 • แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
 • การพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพของผู้สอน 
 • ฝึกปฏิบัติการออกแบบการสอน

ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้สอนงานภายใน
 • ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแผนการสอนงาน ออกแบบการสอนงานภายในองค์กรได้
 • ผู้เข้าอบรมสามารถอออกแบบวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมการสอนงานให้มีประสิทธิภาพได้            
 • ผู้เข้าอบรมจะเป็นออกแบบการเรียนรู้ในองค์กรอย่างมีเทคนิคและมีกระบวนการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 •  หัวหน้างาน
 •  พนักงานฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 •  บุคคลที่สนใจทั่วไป

สมัครอบรมวิชานี้