โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรเทคนิคการมัดใจลูกค้าด้วย “Customer Centric Excellence”
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์พชัรพล ชาญอุไร
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • เข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี และ ทักษะ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Customer Centricity เพิ่มขึ้น
  • มีทักษะการค้นหา Pain Point และ สามารถนำไปใช้ได้จริง??
  • สามารถออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ วิธีการจูงใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยแนวคิด Customer Centricity
  • เพิ่มเติม ประสบการณ์ ความรู้ และ ทักษะการแก้ปัญหา ระหว่างผู้เข้าสัมมนาด้วยกัน และ รับแนวทางการต่อยอดจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม
  • สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และ ประสบการณ์ กับเรื่องส่วนตัว หรืองานที่รับผิดชอบได้

สมัครอบรมวิชานี้