โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรเทคนิคการมัดใจลูกค้าด้วย “Customer Centric Excellence”
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์พชัรพล ชาญอุไร
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
 • กิจกรรมระดมสมอง เพื่อวัดระดับความรู้ และ ความคาดหวัง
 • ความสำคัญของปัญหา และ การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
 • ฝึกวิเคราะห์ Pain Point และ Segment
 • แนวทางการพัฒนา บริการ และ ผลิตภัณฑ์
 • หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ 4 E และ กิจกรรมระดมสมอง
 • ช่องว่างของปัญหา หลุมพรางความคาดหวังและการส่งมอบ
 • ฝึกวิเคราะห์ หลุมพรางปัญหา และ ออกแบบ Solutions
 • สรุปกิจกรรม และ Key Learning Point
          
  ประโยชน์ที่จะได้รับ
 • เข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี และ ทักษะ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Customer Centricity เพิ่มขึ้น  
 • มีทักษะการค้นหา Pain Point และ สามารถนำไปใช้ได้จริง  
 • สามารถออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ วิธีการจูงใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยแนวคิด Customer Centricity
 • เพิ่มเติม ประสบการณ์ ความรู้ และ ทักษะการแก้ปัญหา ระหว่างผู้เข้าสัมมนาด้วยกัน และ รับแนวทางการต่อยอดจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม
 • สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และ ประสบการณ์ กับเรื่องส่วนตัว หรืองานที่รับผิดชอบได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการขาย
 • บุคลาการที่รับผิดชอบงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ
 • เจ้าของกิจการ
 • ผู้มีบทบขาทหน้าที่ในการส่งมอบบริการ
 • บุคลากรในองค์กรที่มีความสนใจ โดยเฉพาะองค์กรที่มี Customer Centric เป็น Core Values

สมัครอบรมวิชานี้