โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
อาจารย์ผู้สอน: ดร.รวิดา วิริยกิจจา
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน ผลกระทบและการเตรียมพร้อมรับมือ และ เครื่องมือในการคิดวางแผน รวมทั้งข้อมูลต่างๆที่มีความจำเป็นที่ต้องทราบเพื่อให้ทันการณ์
  • กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนในการดำเนินการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
  • ตัวอย่างและการนำไปใช้ 
  • การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง (Disruptive Changes)
  • ความคิดสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง 
  • ข้อมูลและเครื่องมือในการคิด 
  • กระบวนการคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking)
  • ขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
สมัครอบรมวิชานี้