โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวธิดาพร ลาดสลุง ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวณัฐลิณี สงวนธรรม ลงทะเบียนแล้ว
3. นายนพรัตน์ เครือหงษ์ ลงทะเบียนแล้ว
4. นางศิริลักษณ์ จันทน์สุคนธ์ ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวปัทวี วงวันดี ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวสุภาภร เสาธงน้อย ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวกัญตา มินเจริญ ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวพลอยไพรินทร์ แย้มเจริญ ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวสิรีธร สุขเจริญ ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวภัทสรา นาสุรินทร์ ลงทะเบียนแล้ว
11. นางพรรณี รัตนวงศ์วิจิตร ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวปณิตา บำรุงศิลป์ ลงทะเบียนแล้ว
13. นางสาวสุธัญญา เดชชัยศรี ลงทะเบียนแล้ว
14. นางสาวรัตน์ฐิติมา อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ ลงทะเบียนแล้ว
15. นางสาวปรียาพร พุ่มวัฒนกุล ลงทะเบียนแล้ว
16. พันจ่าเอกปภาวิชญ์ ชยาภิบาล ลงทะเบียนแล้ว
17. นางสาวภัทรวดี สุจิตร ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายกฤติเดช สุขผ่อง ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวพรรษพร ศุภพล ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวลักขณา ปล้องประภา ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวทักษพร พูลสำราญ ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวรวมพร ศรีกรณ์ ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวปารัช ศักดิ์ดากร ลงทะเบียนแล้ว
7. นางรัษฎากร นิ่มกุลเสถียร ลงทะเบียนแล้ว
8. นายศุภมิตร แจ่มจำรัส ลงทะเบียนแล้ว
9. นายกิตติพงษ์ เลิศศิริกรณ์เดชา ลงทะเบียนแล้ว
10. นายนางสาวโซเฟีย บอสู ลงทะเบียนแล้ว
11. นายชวัลพัฒน์ บุนนาค ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวพัณณิตา เครือจีน ลงทะเบียนแล้ว
13. นางสาวจันจิรา เพชรา ลงทะเบียนแล้ว
14. นายอัยยเรศ ชื่นศรี ลงทะเบียนแล้ว
15. นางสาววรัญชนา ไทยรัตน์ ลงทะเบียนแล้ว
16. นางสาวรติมา รังสิกมล ลงทะเบียนแล้ว
17. นายบริพัทธ์ ฉุยกมล ลงทะเบียนแล้ว
18. นายศุภศิริ สิริโยธิน ลงทะเบียนแล้ว
19. นางสาวเจนจิรา คาทิพาที ลงทะเบียนแล้ว
20. นางสาวเกวลี ชุมทอง ลงทะเบียนแล้ว
21. นางสาวลักษณารีย์ เกิดโภคา ลงทะเบียนแล้ว
22. นางสาวทิพยสุดา ทัศนสุวรรณ ลงทะเบียนแล้ว
23. นางสาวปิยะมาศ สวัสดิกูล ลงทะเบียนแล้ว
24. นางสุจิตรา เซ็นติมา ลงทะเบียนแล้ว
25. นางสาวทัตชญา บุณยโชตินภา ลงทะเบียนแล้ว
26. นางสาวพัชริดา ทั่งจันทร์ ลงทะเบียนแล้ว
27. นางสาวอริศรา บินอุมา ลงทะเบียนแล้ว
28. นายเสกสรร ศรีเปารยะ ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความหมายและประเภทของหนังสือราชการ
  • รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือราชการ
  • การใช้ภาษาเขียนในหนังสือราชการ ได้แก่ การใช้คำ การใช้สำนวน การใช้ประโยค
  • ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบในการร่างหนังสือราชการ
  • ฝึกร่างหนังสือราชการตามโจทย์ที่กำหนด
  • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อติดต่อประสานงาน
  • วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และการใช้ภาษาในวิธีการจดบันทึกรายงานการประชุม
  • คำศัพท์ในการจดบันทึกรายงานการประชุม
  • วิเคราะห์ตัวอย่างรายงานการประชุม

สมัครอบรมวิชานี้