โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D076_04 หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายสุทัศน์ชัย อัครธนกุล สำรองที่นั่ง
2. นางลลดา โรจนเวทย์ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวกัญทิมา สุขสำราญ สำรองที่นั่ง
4. นางสาวพิชชากร คงประพันธ์ สำรองที่นั่ง
5. นายณัฐวุฒิ ปราบภัย สำรองที่นั่ง
6. นายวีระชัย กัลยานิติคุณ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความหมายและประเภทของหนังสือราชการ 
  • รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือราชการ 
  • การใช้ภาษาเขียนในหนังสือราชการ ได้แก่ การใช้คำ การใช้สำนวน การใช้ประโยค  
  • ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบในการร่างหนังสือราชการ  
  • ฝึกร่างหนังสือราชการตามโจทย์ที่กำหนด  
  • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อติดต่อประสานงาน  
  • วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และการใช้ภาษาในวิธีการจดบันทึกรายงานการประชุม 
  • คำศัพท์ในการจดบันทึกรายงานการประชุม 
  •  วิเคราะห์ตัวอย่างรายงานการประชุม  

สมัครอบรมวิชานี้