โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวอัญชลี พูลเกษ สำรองที่นั่ง
2. นางพีรญา อุ่นเอม สำรองที่นั่ง
3. นางสาวณิชาภา แก้วประดับ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวกัญญ์ชลิดา เลิศขุนทด สำรองที่นั่ง
2. นางสาวธัวรัตน์ ครองเชื้อ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

 • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อติดต่อประสานงาน
 • ความหมายและประเภทของหนังสือราชการ
 • รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือราชการ
 • วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา
 • และการใช้ภาษาในหนังสือราชการ
 • การใช้ภาษาเขียนในหนังสือราชการ ได้แก่ การใช้คำ
 • การใช้สำนวน การใช้ประโยคและ การเขียน     ย่อหน้า
 • การร่างเนื้อหาในหนังสือราชการ
 • ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบในการร่างหนังสือราชการ
 • ฝึกร่างหนังสือราชการตามโจทย์ที่กำหนด
 • ผู้เข้าอบรมนำเสนอร่างหนังสือราชการ
 • วิทยากรประเมินคุณภาพของหนังสือราชการ

สมัครอบรมวิชานี้