โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายคณาธิป ถิ่นหัวเสือ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางนภสร เอี่ยมเอิบ ลงทะเบียนแล้ว
2. นายปริญ สิพัชรดล ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวศิลป์ศุภา กันนิ่ม ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวรวงทอง เสริมแสง ลงทะเบียนแล้ว
5. นายเทียนชัย ช่วงแก้ว ลงทะเบียนแล้ว
6. นางธนวรรณ อัสนี ลงทะเบียนแล้ว
7. นายธวัชชัย แก้วมณี ลงทะเบียนแล้ว
8. นายไกรสร แสนยะมุล ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวสุวรรณี อ่างคำ ลงทะเบียนแล้ว
10. นางจุฑารัตน์ เกษตร ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

 • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อติดต่อประสานงาน
 • ความหมายและประเภทของหนังสือราชการ
 • รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือราชการ
 • วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา
 • และการใช้ภาษาในหนังสือราชการ
 • การใช้ภาษาเขียนในหนังสือราชการ ได้แก่ การใช้คำ
 • การใช้สำนวน การใช้ประโยคและ การเขียน     ย่อหน้า
 • การร่างเนื้อหาในหนังสือราชการ
 • ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบในการร่างหนังสือราชการ
 • ฝึกร่างหนังสือราชการตามโจทย์ที่กำหนด
 • ผู้เข้าอบรมนำเสนอร่างหนังสือราชการ
 • วิทยากรประเมินคุณภาพของหนังสือราชการ

สมัครอบรมวิชานี้