โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D070_03 หลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร(Strategy of Corporate Communication)
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

 • แนวคิดสำคัญของการสื่อสารองค์กรต่อการพัฒนาองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ 
 • องค์ประกอบของแผนงานสื่อสารองค์กร  
 • การวิเคราะห์สถานการณ์  
 • การกำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสาร 
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร 
 • การกำหนดเครื่องมือการสื่อสาร 
 • การกำหนดงบประมาณ/ระยะเวลา  
 • การประเมินผลแผนการสื่อสารองค์กร  
 • การฝึกปฏิบัติเขียนแผนการสื่อสารองค์กร 
 • การนำเสนอแผนการสื่อสารองค์กร 
 • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และรับฟังคำแนะนำ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารองค์กร
 • ผู้เข้าอบรมสามารถทำการวางแผนการสื่อสารองค์กรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

     ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร และการสื่อสารการตลาดจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป


สมัครอบรมวิชานี้