โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคที่เปลี่ยนแปลง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวญาติกา นิสพร สำรองที่นั่ง
2. นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้