โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D065_08 หลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกร
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวศิริขวัญ จันพฤกษ์ ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวงามจิต หน่ายทุกข์ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวกมลชนก วงศ์สวัสดิ์ สำรองที่นั่ง
4. นายอัษฎายุธฌิ์ แก้วไทรย้อย สำรองที่นั่ง
5. นางสาวฐิตาภรณ์ กันศรีเวียง สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค , อาจารย์สิริรัตน์ นิ่มเงิน
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

1. หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

????????? - การออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี

????????? - ฝึกปฏิบัติพื้นฐานการออกเสียง

????????? - การเขียนคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิด-ปิดงาน

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นพิธีกร

- บทบาท หน้าที่ของพิธีกร

- บุคลิกภาพที่เหมาะสมของพิธีกร

????????? - การใช้ไมโครโฟน????????

????????? - หลักการพูดและเทคนิคการพูดอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์

3. ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกร?

????????? - การเป็นพิธีกรในงานเป็นทางการ

????????? - การวิพากษ์ผลงานรายบุคคล


สมัครอบรมวิชานี้