โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D060_03 หลักสูตรชีวิตสำเร็จได้ด้วย Mindset
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด วิสัยทัศน์ใหม่ของ Mindset 
  • วิธีการปรับ Mindset เพื่อค้นหาจุดเปลี่ยนด้วยตัวเอง
  • การทำงานเชิงรุกด้วย Growth Mindset 
  • การเปลี่ยนกรอบความคิดแบบ Fix Mindset เป็นกรอบความคิดแบบ Growth Mindset 
  • การสร้าง Growth Mindset ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

  • สร้างพลังใจให้มีความมุ่งมั่น และฝ่าฝันอุปสรรคในการทำงาน กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจเพิ่มประสิทธิภาพสร้าง
  • ผลลัพธ์และความสุขได้ตัวยตัวเองอย่างมีหลักการในการทำงานมากขึ้น พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้าง
  • โอกาสใหม่ ๆ กับโลกธุรกิจปัจจุบัน
  • สามารถหาแนวความคิดใหม่ในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กรเพื่อให้ไปถึงจุดหมาย
  • เดียวกันได้อย่างเป็นทีม (Team work)

สมัครอบรมวิชานี้