โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D059_13 หลักสูตรการบริการให้ได้ดั่งใจ
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • จิตวิทยาการสร้างสัมพันธภาพ
  • หัวใจสำคัญของงานบริการ,เทคนิคการเจรจาต่อรอง 
  • การพูดเชิงสร้างสรรค์, การบริหารจิตในภาวะวิกฤต 
  • การบริหารความขัดแย้ง
  • การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์
  • เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ 
  • บุคลิกภาพของผู้ให้บริการที่เหมาะสม
  • ทัศนคติเชิงบวกในงานบริการ

สมัครอบรมวิชานี้