โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการออกแบบจัดสวน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายไพโรจน์ พงษ์นริศร ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวเสาวณิต ผ่องใส ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวปัญญดา โชตะมังสะ ลงทะเบียนแล้ว
4. นายพงศ์ธนา อภิรัตน์ธนาดุล ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวนุชจรี สีหะวงษ์ ลงทะเบียนแล้ว
6. นายเอกสิทธิ์ เพ็งหัวรอ ลงทะเบียนแล้ว
7. นายพิสิษฐ์ กลางประพันธ์ ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวสิริวรรณ เจริญทรัพย์ ลงทะเบียนแล้ว
9. นายฐานุพงศ์ นิมิตชัยโรจน์ ลงทะเบียนแล้ว
10. นายคมศักดิ์ ยิ่งมโนกิจ ลงทะเบียนแล้ว
11. นายวีรพงศ์ แถวสาบุตร์ ลงทะเบียนแล้ว
12. นางณัฐศริน ปิ่นเพ็ชร์ ลงทะเบียนแล้ว
13. นายประพนธ์ ตันติสัจจธรรม ลงทะเบียนแล้ว
14. นายวรัญญู กิจเจริญธนารักษ์ ลงทะเบียนแล้ว
15. นายณัฐวุฒิ วาสนาสูง ลงทะเบียนแล้ว
16. นายกานต์ ตั้งวงศ์เจริญกิจ ลงทะเบียนแล้ว
17. นางสาววรัณรัชญ์ นุตะโร ลงทะเบียนแล้ว
18. นางสาวธนิกานต์ สุ่มสุวรรณ ลงทะเบียนแล้ว
19. นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณรงค์ ลงทะเบียนแล้ว
20. นางปภาพัชร์ วิรุฬราช ลงทะเบียนแล้ว
21. นายปฐวี ลำภู ลงทะเบียนแล้ว
22. นางเยาวมาลย์ ลัทธิธรรม สำรองที่นั่ง
23. นางสาวปุนยวีร์ เนติวิชัยรัตน์ สำรองที่นั่ง
24. นางสาวพรพรรณ จันทน์หอม สำรองที่นั่ง
25. นายธนกฤต บุญศิริวรากุล สำรองที่นั่ง
26. นางสาววิไลลักษณ์ อนวัชชชกุล สำรองที่นั่ง
27. นายมารุต ยอดพินิจ สำรองที่นั่ง
28. นายอิทธิมนต์ ปลอดอินทร์ สำรองที่นั่ง
29. นายนัทธวัฒน์ แก้วกุนทน สำรองที่นั่ง
30. นางชัชรีพร อัตถจริยกุล สำรองที่นั่ง
31. นายฤทธิชาติ ศิลารักษ์ สำรองที่นั่ง
32. นายนิรุตต์ มาลา สำรองที่นั่ง
33. นายราชศักดิ์ จารุจินดา สำรองที่นั่ง
34. นายปรัชญา สนิสุริวงษ์ สำรองที่นั่ง
35. นายอธิกฤต ชาญเชาวน์กุล สำรองที่นั่ง
36. นายณัฐดนัย ทองชาติ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย , รศ.ดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ และคณะ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 9,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
 • รูปแบบของสวน
 • พรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
 • การเขียนแบบและการอ่านแบบ
 • ขั้นตอนการออกแบบศิลปะ
 • การประเมินราคา
 • การปักผัง
 • เทคนิคการทำน้ำตก
 • ขั้นตอนการจัดสวน การดูแลรักษา และระบบน้ำในสวน
 • ฝึกปฏิบัติการจัดสวนในบ้าน
 • ฝึกปฏิบัติการจัดสวนจริง
 • ศึกษาดูงานพรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
สมัครอบรมวิชานี้