โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการออกแบบจัดสวน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายธนพัต หมื่นบวร ลงทะเบียนแล้ว
2. นายประจวบ ถี่ถ้วน ลงทะเบียนแล้ว
3. นางพรสุดา ถี่ถ้วน ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวนันท์ณภัส กันทวี ลงทะเบียนแล้ว
5. นายเสริมพงษ์ หงษ์ไทย ลงทะเบียนแล้ว
6. นายวรายุทธ แสงสรวย ลงทะเบียนแล้ว
7. นายครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวกัญรัตน์ เจือวิจิตรจันทร์ ลงทะเบียนแล้ว
9. นายมนตรี คงวชิรวิทย์ ลงทะเบียนแล้ว
10. นายกันตพัฒน์ อิทธิระวิพงศ์ ลงทะเบียนแล้ว
11. นายโกศล สังขสุวรรณ์ ลงทะเบียนแล้ว
12. นายธีรวัจน์ เจริญผล ลงทะเบียนแล้ว
13. นางสาวประกายมาศ ทรงมะลิ ลงทะเบียนแล้ว
14. นายพิศิษฐ์ศักดิ์ วิเศษศุกล ลงทะเบียนแล้ว
15. นายนิธิศ ขำศรี ลงทะเบียนแล้ว
16. นายชัฏควัตภ์ สุกันทะ ลงทะเบียนแล้ว
17. นางยุวดี ดีงามเลิศ ลงทะเบียนแล้ว
18. นางสาวนวพร ติณสุข ลงทะเบียนแล้ว
19. นายวิติ ตั้งคุรุสรณ์ ลงทะเบียนแล้ว
20. นางสาวสิริลักษณ์ ยุคธนพงษ์พันธ์ ลงทะเบียนแล้ว
21. นายกิตตินันท์ อันนานนท์ ลงทะเบียนแล้ว
22. นายปรีดา อัครสิริวงศ์ ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 9,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
 • รูปแบบของสวน
 • พรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
 • การเขียนแบบและการอ่านแบบ
 • ขั้นตอนการออกแบบศิลปะ
 • การประเมินราคา
 • การปักผัง
 • เทคนิคการทำน้ำตก
 • ขั้นตอนการจัดสวน การดูแลรักษา และระบบน้ำในสวน
 • ฝึกปฏิบัติการจัดสวนในบ้าน
 • ฝึกปฏิบัติการจัดสวนจริง
 • ศึกษาดูงานพรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
สมัครอบรมวิชานี้