โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D049_28 หลักสูตรการออกแบบจัดสวน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายสรายุทธ สวนสำราญ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวศิรินิธี พงษ์สัมฤทธิ์ สำรองที่นั่ง
3. นางนพรัตน์ พุทธาธร สำรองที่นั่ง
4. นายประจวบ ถี่ถ้วน สำรองที่นั่ง
5. นางสาวศศิธร​ รุ่ง​รัตน์​มณี​มา​ศ​ สำรองที่นั่ง
6. นายวรชัย สุธาพจน์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 9,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
 • รูปแบบของสวน 
 • พรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
 • การเขียนแบบและการอ่านแบบ
 • ขั้นตอนการออกแบบศิลปะ 
 • การประเมินราคา 
 • การปักผัง 
 • เทคนิคการทำน้ำตก 
 • ขั้นตอนการจัดสวน การดูแลรักษา และระบบน้ำในสวน
 • ฝึกปฏิบัติการจัดสวนในบ้าน
 • ฝึกปฏิบัติการจัดสวนจริง
 • ศึกษาดูงานพรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
สมัครอบรมวิชานี้