โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D049_28 หลักสูตรการออกแบบจัดสวน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายเกษมสัน แสงสีหนาท ลงทะเบียนแล้ว
2. นายปราโมทย์ ปาโต สำรองที่นั่ง
3. นายสรายุทธ สวนสำราญ สำรองที่นั่ง
4. นางสาวศิรินิธี พงษ์สัมฤทธิ์ สำรองที่นั่ง
5. นางนพรัตน์ พุทธาธร สำรองที่นั่ง
6. นายประจวบ ถี่ถ้วน สำรองที่นั่ง
7. นางสาวศศิธร​ รุ่ง​รัตน์​มณี​มา​ศ​ สำรองที่นั่ง
8. นายวรชัย สุธาพจน์ สำรองที่นั่ง
9. นางสาวณัฐวัน ธีรรัชตรมย์ สำรองที่นั่ง
10. นายธีรวัจน์ เจริญผล สำรองที่นั่ง
11. นายณัฐโชคชัย พุ่มทองคำ สำรองที่นั่ง
12. นายนิธิศ ขำศรี สำรองที่นั่ง
13. นายสุกริช ศิริธนานุกูลวงศ์ สำรองที่นั่ง
14. นายเทวัลย์ เรืองทอง สำรองที่นั่ง
15. นางชิดสุภางค์ กิตยาธิคุณ สำรองที่นั่ง
16. นายวรายุทธ แสงสรวย สำรองที่นั่ง
17. นางสาวอารยา ชวนประพันธ์ สำรองที่นั่ง
18. นายพิชชากร กรอบพุดซา สำรองที่นั่ง
19. นางสาวบุษราคัม อดิตโต สำรองที่นั่ง
20. นางสาวนันท์ณภัส กันทวี สำรองที่นั่ง
21. นางสาวจิตติมา ศรีวรนารถ สำรองที่นั่ง
22. นายพีรยศ แสงทอง สำรองที่นั่ง
23. นางปริศนา คมรัตนปัญญา สำรองที่นั่ง
24. นายเกษมสันต์ แสงสีหนาท สำรองที่นั่ง
25. นายธนพัต หมื่นบวร สำรองที่นั่ง
26. นายเกรียงไกร เซี่ยงหว็อง สำรองที่นั่ง
27. นางสาวกฤตภัค วรทิพยกร สำรองที่นั่ง
28. นางสาวประภาพร เซี่ยงหว็อง สำรองที่นั่ง
29. นางสาวณัญฐภา ขวัญแพรแก้ว สำรองที่นั่ง
30. นายครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 9,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
 • รูปแบบของสวน 
 • พรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
 • การเขียนแบบและการอ่านแบบ
 • ขั้นตอนการออกแบบศิลปะ 
 • การประเมินราคา 
 • การปักผัง 
 • เทคนิคการทำน้ำตก 
 • ขั้นตอนการจัดสวน การดูแลรักษา และระบบน้ำในสวน
 • ฝึกปฏิบัติการจัดสวนในบ้าน
 • ฝึกปฏิบัติการจัดสวนจริง
 • ศึกษาดูงานพรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
สมัครอบรมวิชานี้