โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวณัฐิกานต์ อินทิม สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสิทธิภา แสงมี สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้