โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

 1) การวิเคราะห์ และประเมินผลสภาพของปัญหา

  2) เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา

      -เทคนิค Idea Mapping

              -เทคนิคผังก้างปลา

           3) การชี้สาเหตุของปัญหา

              -เทคนิค  ปาเรโตชาร์ต

  4) บทบาทของสมองในการตัดสินใจ

  5) การวิเคราะห์ การประเมิน และพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาเพื่อ

      -บรรลุจุดหมายที่ต้องการ

      -ป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียอื่นๆ ตามมา

  6) การตัดสินใจแบบต่างๆ ในการแก้ปัญหา

        -หัวหน้าศึกษาปัญหา และตัดสินใจสั่งการ

        -หัวหน้าขอข้อมูลจากลูกน้องก่อน แล้วจึงพิจารณาตัดสินใจ

        -หัวหน้าปรึกษาลูกน้อง

        -หัวหน้าตัดสินใจร่วมกับลูกน้อง

                -หัวหน้าให้ลูกน้องตัดสินใจกันเอง

             7) Workshop เพื่อฝึกกระบวนการตัดสินใจและแก้ปัญหา

สมัครอบรมวิชานี้