โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวคุณนิธี นาคะประทีป สำรองที่นั่ง
2. นายวุฒิอรรจน์ ภารทวาชะ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวสุธาสินี ขนบธรรมกุล สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้