โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
อาจารย์ผู้สอน: ดร.พัชรา วาณิชวศิน ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความสำคัญของการนำเสนอ
  • การนำเสนอรูปแบบต่างๆ
  • กระบวนการนำเสนอ
  • การจัดเตรียมเนื้อหาที่ถูกใจผู้ฟัง
  • การเตรียมการนำเสนอที่โดนใจผู้ฟัง
  • เทคนิคการนำเสนอที่หลากหลาย
  • ปัญหาที่พบเจอในการนำเสนอ
  • การค้นหาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาของตนเอง
  • การฝึกปฏิบัติการนำเสนอในสถานการณ์จริง

สมัครอบรมวิชานี้