โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรกลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวศรีสกุล พิทักษานุรัตน์ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวอัญกร ชูจันทร์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางกรศิริ มหิงษา ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวนุสรา สุปัน ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวสุธินี สิริเชี่ยวสกุล สำรองที่นั่ง
4. นางสาวอรศศิพัชร์ พลาซักซ้าย สำรองที่นั่ง
5. นายลีนวัตร วงศ์เวียร สำรองที่นั่ง
6. นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้