โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D040_13 หลักสูตรกลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพ
อาจารย์ผู้สอน: ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความเป็นมืออาชีพ
  • การค้นหาจุดแข็งและจุดควรพัฒนา, 
  • การกำหนดเป้าหมายในชีวิต, 
  • กลยุทธ์ต่างๆ ในการทำงานอย่างมืออาชีพ, 
  • แนวทางประยุกต์ใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ
สมัครอบรมวิชานี้