โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวภาสินี ก้านจักร ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวพชรมน แสงฤทธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวเนตรนภา พีรวรานนท์ ลงทะเบียนแล้ว
4. นายปรัชญา แก้วเอี่ยมสุข ลงทะเบียนแล้ว
5. ว่าที่ ร.ต. หญิง ธัญญรัตน์ สุขมี ลงทะเบียนแล้ว
6. นายธนากร ประเคนคะชา ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวณิชาภา แก้วประดับ ลงทะเบียนแล้ว
8. นายธิติภัทร โกศิยะกุล ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสุพักต์ขจี ทองเอี่ยม สำรองที่นั่ง
2. นางสาวชลฏา อินดนตรี สำรองที่นั่ง
3. นายธงชัย น้ำทิพย์ สำรองที่นั่ง
4. นางสาวธิดารัตน์ คำทุมใส สำรองที่นั่ง
5. นายกันทรากร จรัสมาธุสร สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวอันนา แสนใจ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวอนรรฆมนตร์ ศรียาภัย สำรองที่นั่ง
3. นางสาวแพรวา วรรณดี สำรองที่นั่ง
4. นางสาวสิรินดา ประดิษฐ์ สำรองที่นั่ง
5. นางสาวธันยนันทน์ กัมพลานุวงศ์ สำรองที่นั่ง
6. นางสาวนันทิกานต์ เต็มกันทา สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้