โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D039_14 หลักสูตรทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสุธินี สิริเชี่ยวสกุล ลงทะเบียนแล้ว
2. นายวิทยา บริบูรณ์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้