โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรกลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวพิศมัย ทองเที่ยง สำรองที่นั่ง
2. นางสาวพิมพ์กมล เทียมปาน สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์
ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้