โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรWhy-Why Analysis วิเคราะห์อย่างไรเมื่อเกิดปัญหา
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวณัฐิกานต์ อินทิม สำรองที่นั่ง
2. นางสาวสมฤทัย ยิ้มแฉ่ง สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์วรสิงห์ ถนอมสิงห์
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • ธรรมชาติของการเกิดปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหา
  • สิ่งที่ต้องทำก่อนจะทำการวิเคราะห์หลักการ 5G
  • Why-Why Analysis คืออะไร
  • วิธีการมองปัญหาแบบ Why-Why Analysis
  • ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ Why-Why
  • เครื่องมือในการวิเคราะห์ด้วยหลักการ Why-Why AnalysisWhy-Why Diagram

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

พนักงานในระดับ Supervisor จนถึงพนักงานในระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานที่มีการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย หรือกิจกรรมกลุ่ม QC จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

สมัครอบรมวิชานี้